Naše cíle

Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 6:15 do 16:15 hod.

Sídlíme v nové budově hned vedle základní školy, adresa: Lesnice 159. 

Mateřská škola je nově od září 2022 organizována jako dvoutřídní, třída Beruška a třída Broučci. Starší děti mohou pro výchovně vzdělávací činnost využívat i budovy ZŠ. Kapacita mateřské školy je 30 dětí.  S dětmi pracují čtyři učitelky MŠ a jedna asistentka pedagoga. O čistotu a výdej svačinek se stará provozní pracovnice. Výdej obědů zajišťuje kuchařka. Spolupráce s rodiči i zaměstnanci je velice dobrá.

Mateřská škola je umístěna v jednopodlažní budově. Je zde jedna větší místnost. První půlka místnosti slouží jako třída a druhá slouží k pohybovým aktivitám a odpočinkové činnosti. Dále se zde nachází šatna, umývárna a záchod, místnost na přípravu jídla, kabinet. Mateřské škole náleží prostorná zahrada s pískovištěm a hřištěm s prolézačkami. 

Mateřská škola je zaměřena zejména:

  • na ekologickou výchovu

Snažíme se co nejvíce aktivit přenést na čerstvý vzduch. Maximálně využívat školní zahradu. Podpořit netradiční formy výuky dětí v oblasti environmentálního vzdělání prostřednictvím přírodních prvků. Bezprostřední kontakt s přírodním materiálem. Trvale předávat dětem poznatky z environmentální oblasti formou prožitku, praktických aktivit, pokusů, rozvojem tvořivosti, komunikace a týmové práce. 

  • na podporu čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností

Vytvořit u dětí kladný vztah ke knize jako zdroji informací, naučit je v knihách vyhledávat, v této činnosti být samostatný, spolupracovat s vrstevníky a efektivně komunikovat. Využít četbu pro vytvoření stabilních partnerství mezi dětmi, pedagogy, rodiči, školami apod. Uplatňovat všechny čtyři formy komunikace, kterými jsou: čtení, naslouchání, mluvení a psaní, prohlížení.  Převést poznatky z četby do skutečného života. 

  • na rozvoj předmatematických představ

Rozvinout schopnosti a dovednosti, které jsou posléze předpokladem ke zvládání učiva matematiky, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Vytvářet představy na základě poslechu (o tvarech, počtu, polohách…). Rozvíjet motoriku (vnímání velikosti, tvaru, množství, hmotnosti). Rozvíjet prostorové vnímání (nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední, prostřední…).

  • na podporu logopedické prevence

Dovést děti ke správné výslovnosti před nástupem do 1. ročníku základní školy a předejít tak odkladům školní docházky. Zaměřit se na prolínání rozvoje řečových dovedností do všech řízených i spontánních aktivit dětí během dne/roku/ a podpořit získávání těchto dovedností hravou formou. 

  • na seznámení s cizím jazykem – nenásilnou formou seznamovat děti s anglickým jazykem. Děti se s anglickým jazykem seznamují především formou her, básniček, pohádek, příběhů, soutěží, písniček, úkolů apod.